Aanvullende voorwaarden bij nieuwe handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie

Op 12 juli 2019 is een nieuwe versie van de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie gepubliceerd (hierna: Handreiking). De Handreiking is de richtlijn voor melkveebedrijven die aan willen tonen dat de uitscheiding van stikstof en fosfaat lager is dan de forfaitaire normen. Voor bedrijven die over 2019 met deze BEX-systematiek willen rekenen is het verplicht om de onlangs verschenen versie van de Handreiking toe te passen voor de berekening.. De nieuwe Handreiking bevat, zoals altijd bij een nieuwe versie, een aantal inhoudelijke wijzigingen of verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Opvallend bij deze versie is echter dat ook in de voorwaarden voor toepassing van de Handreiking een aantal aanvullende voorwaarden zijn… Lees meer

Lees verder

Acceptabele gehalten ?

Monsters van vaste mest bestaande uit koek na scheiding van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) mogen sinds 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Deze maatregel is destijds geïntroduceerd om manipulatie van gehalten bij de monstername uit te sluiten en de uniformiteit van de monstername (en daarmee van de analyse uitslagen) te verbeteren. Het ging er daarbij vooral om onverklaarbare (extreem) hoge gehalten uit te sluiten en discussies omtrent de rechtmatigheid daarvan te voorkomen. Mede in dat kader publiceerden Cumela Nederland, LTO, POV, TLN en Rabobank (hierna: Cumela cs) een tabel met acceptabele bandbreedtes voor analyse-uitslagen van een aantal mestsoorten.… Lees meer

Lees verder

Vanggewas na mais: de regels op een rij

Sinds dit jaar zijn de regels rond het inzaaien van een vanggewas na maïs op zand en lössgrond enigszins aangepast. Verandering betekent altijd enige onduidelijkheid. Vandaar, hieronder  een samenvatting van de regels en de voorwaarden met betrekking tot het inzaaien van een vanggewas. Waarom een vanggewas na maïs? De wetgever stelt dat dat maïsteelt op zand- en lössgrond een groot risico voor uitspoeling van stikstof heeft. Mais stopt na juli met opnemen van stikstof, maar na die tijd komt er nog veel stikstof vrij. Deze stikstof blijft in de bodem achter die uit kan spoelen gedurende de winter. Om deze uitspoeling te voorkomen is de verplichting om  direct na de… Lees meer

Lees verder

Fosfaatrechten ‘vleesvee’: RVO neemt uitspraak CBb alleen mee in nog lopende procedures

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs uitspraak gedaan in 3 zaken over fosfaatrechten voor ‘jongvee’. In deze uitspraken oordeelde het CBb dat de minister de uitleg van het begrip ‘melkvee’ in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee te beperkt heeft opgevat en aan bedrijven met ‘vleesvee’ alsnog fosfaatrechten diende te worden toegekend die de minister eerder had ingetrokken kennen. De minister heeft de Tweede Kamer op 24 mei 2019 geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak. Duidelijk is nu al dat onherroepelijke besluiten over de toewijzing van fosfaatrechten niet zullen worden herzien. Voor bedrijven die op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hielden dat nooit een kalf… Lees meer

Lees verder

Gehalten in koek na mestscheiding

Monsters van vaste mest bestaande uit koek na scheiding van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) mogen sinds 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Deze maatregel is destijds geïntroduceerd om manipulatie van gehalten bij de monstername uit te sluiten en de uniformiteit van de monstername (en daarmee van de analyse uitslagen) te verbeteren. Het ging er daarbij vooral om onverklaarbare (extreem) hoge gehalten uit te sluiten en discussies omtrent de rechtmatigheid daarvan te voorkomen. Dat sommige gehalten als (te) hoog konden worden aangemerkt was duidelijk. Minder duidelijk is welke gehalten nu als ’te’ hoog dienen te worden aangemerkt. In december… Lees meer

Lees verder

Fosfaatrechten nodig of niet?

Een vraag die me de laatste tijd meer dan eens werd gesteld: Zijn er nu wel of geen fosfaatrechten nodig voor deze dieren?  De wijzigingen in de regelgeving die de wetgever recent of minder recent heeft doorgevoerd hebben niet bepaald bijgedragen een duidelijk antwoord op deze vraag. In dit bericht een aantal punten nog eens op een rij, zoals die op dit moment uit de regelgeving volgt.    Fosfaatrechten nuchtere kalveren Het standpunt van RVO over nuchtere kalveren bijmelkveehouders is enige tijd geleden gewijzigd. RVO geeft nu aan dat voor alle nuchtere kalveren van melkkoeien fosfaatrechten nodig zijn. Alleen voor kalveren vanaf 15 dagen, bestemd als vleesvee, zijn geen fosfaatrechten… Lees meer

Lees verder

Grasland scheuren? Let op de regels

Het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland is aan regels gebonden. Die regels gelden voor grasland dat wordt gebruikt voor voerproductie of beweiding. Daarbij geldt dat het pas grasland genoemd mag worden wanneer een perceel voor ten minste met 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor grasland dat wordt gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. De afgelopen periode hebben veel percelen grasland  ernstig geleden onder de droogte. Zo ernstig welllicht dat wordt overwegen het grasland her in te zaaien. Let daarbij wel op de regels want het mag niet altijd en zomaar. Hieronder een korte samenvatting van de verschillende regels. Klei en veengrond Gras… Lees meer

Lees verder

Ontwerpbesluit wijziging Besluit gebruik meststoffen en Uitvoeringsbesluit meststoffenwet

De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs het ontwerpbesluit tot  wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm),  het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) en enkele overige wijzigingen naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. De wijzigingen vloeien voort uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat loopt van 2018 tot en met 2021. De inwerkingtreding van het (ontwerp)besluit is voorzien voor 1 januari 2019. . De meest in het oog springende wijzigingen kort op een rij: Aanpassing van voorschriften voor vanggewassen in maïs op zand- en lössgrond Het huidige BGM stelt dat na de teelt van mais een vanggewas moet worden geteeld. Nu wordt voorgeschreven dat op zand- en lössgronden direct aansluitend… Lees meer

Lees verder

Mestboetes in (on)redelijkheid

Onder de treffende titel ‘Mestboetes in (on)redelijkheid schreef Geesje Rotgers in samenwerking met mestboete.nl in het decembernummer van V-focus een artikel over oorzaken, het verloop van de procedure en de gevolgen van mestboetes voor andere wetgeving. Fouten maken met mest of in de mestadministratie leidt gemakkelijk tot een stapeling van boetes. Wanneer door een foutje de gebruiksnorm wordt overschreden, kan de derogatie worden ingetrokken met een boete tot gevolg. Mogelijk wordt dan ook niet voldaan aan de mestverwerkingsplicht en de voorwaarden die de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij stelt, wat ook tot boetes zal leiden. Dan kan nog een korting op de betalingsrechten volgen. Voor wie het artikel heeft gemist, maar wel is geïnteresseerd… Lees meer

Lees verder

Onttrekking van fosfaat

Is een netto onttrekking van fosfaat een probleem? Het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’, zette de cijfers van ruim 200 KringloopWijzers op een rij. Daaruit bleek dat er in (het groeizame jaar) 2014 meer fosfaat aan de bodem was onttrokken dan  er aan was toegediend. Gemiddeld werd er op grasland 106 kg fosfaat per hectare aan de bodem onttrokken, terwijl er slechts 86 kg werd toegediend. Kortom: een achteruitgang van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Op basis hiervan kan direct de vraag worden gesteld: hoe erg is dat en met het oog op de toekomst: in hoeverre heeft een daling van de hoeveelheid fosfaat in de bodem invloed heeft op toekomstige opbrengsten? Op… Lees meer

Lees verder