Advies

Het mestdossier, is naast een omvangrijk, vooral ook een complex dossier waarin regelgeving, politiek, verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en administratieve verplichtingen elkaar ontmoeten. Voor de agrarisch ondernemer telt vooral dat laatste. Worden in dat traject fouten gemaakt, dan kunnen die erg kostbaar zijn. Het is dan ook van belang dat dit soort zaken gewoon goed geregeld zijn. Toon van der Putten kan u hierbij van dienst zijn. Denk daarbij onder andere aan:

 • het maken van (tussen)prognoses met betrekking tot de benodigde afvoer van mest of aanvoer van dierlijke of kunstmest;
 • het inzichtelijk maken van mineralenstromen op het bedrijf;
 • het opstellen of controleren van BEX berekeningen;
 • het adviseren over de wijze waarop aan de mestverwerkingsplicht kan worden voldaan;
 • het opstellen, controleren en interpreteren van Kringloopwijzer berekeningen;
 • het opstellen, controleren van en adviseren bij op te stellen bemestingsplannen;
 • het vastleggen en toetsen van de gevolgde procedures op een bedrijf;
 • het geven van een second opinion over de te volgen procedures;
 • het opstellen van een zienswijze bij een voorgenomen op te leggen boetes;
 • het begeleiden bij bezwaarprocedures (opstellen bezwaarschrift, beroepschrift);

Deze praktijkervaringen en -kennis neemt Toon van der Putten mee in trajecten op een hoger aggregatieniveau. Door de uitgebreide ervaring op het gebied van projectleiding en -management kunnen projecten worden ingevuld van het schrijven van het projectvoorstel, tot en met het uitdragen van de resultaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • bijdragen aan beleidsontwikkeling en beleidsvorming;
 • het opstellen van subsidievoorstellen of projectaanvragen;
 • het invulling geven van een projectopzet en uitvoering geven aan een project;
 • ondersteunen bij productontwikkeling;
 • het opzetten van en invulling geven aan de informatievoorziening vanuit een project (denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als de opzet van en content voor een website, het opstellen van persberichten, nieuwsbrieven, het uitdragen van het project in de sociale media)