Controles

Elk jaar controleren de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de mestboekhoudingen van een groot aantal agrarische ondernemers. Dit kan zowel administratief (u krijgt het verzoek aanvullende informatie in te sturen) of fysiek (u krijgt bezoek van de NVWA op het bedrijf).

Deze controles richten zich op verschillende aspecten van de mestadministratie, zoals bijvoorbeeld:

  • Kan de mestproductie, de mestafvoer en de mestvoorraad worden verantwoord;
  • Is voldaan aan de gebruiksnormen;
  • Is  voldoende mest verwerkt;
  • Zijn er voldoende rechten aanwezig op het bedrijf;
  • Is voldaan aan de voorwaarden van de verantwoorde groei melkveehouderij;
  • Voldoet het bedrijf aan de voorwaarden voor derogatie;
  • Is de administratie correct gevoerd;
  • etctera.

Zeker een controle ‘aan huis’ kan als ingrijpend worden ervaren. Het is daarom belangrijk dat u zich tijdens een dergelijke controle laat bijstaan  door een adviseur die bekend is met de situatie op uw bedrijf en met de specifieke materie van de Meststoffenwet. Dergelijke controles vormen immers niet uw dagtaak, voor de  inspecteurs van de NVWA  is dit wel het geval. De aanwezigheid van een deskundige die uw belangen behartigt brengt wat meer evenwicht in het gesprek en voorkomt dat ongewild zaken in het dossier terecht komen die tegen u kunnen werken.