Ontwerpbesluit wijziging Besluit gebruik meststoffen en Uitvoeringsbesluit meststoffenwet

De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs het ontwerpbesluit tot  wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm),  het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) en enkele overige wijzigingen naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. De wijzigingen vloeien voort uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat loopt van 2018 tot en met 2021. De inwerkingtreding van het (ontwerp)besluit is voorzien voor 1 januari 2019. . De meest in het oog springende wijzigingen kort op een rij: Aanpassing van voorschriften voor vanggewassen in maïs op zand- en lössgrond Het huidige BGM stelt dat na de teelt van mais een vanggewas moet worden geteeld. Nu wordt voorgeschreven dat op zand- en lössgronden direct aansluitend… Lees meer

Lees verder